Uprzejmie informujemy, że Polska Misja była współorganizatorem

Uprzejmie informujemy, że Polska Misja była współorganizatorem

MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ (ONLINE):

 

„UDZIAŁ I ROLA POLONII AMERYKAŃSKIEJ W KSZTAŁTOWANIU STOSUNKÓW POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH POMIĘDZY USA I POLSKĄ W XX I XXI WIEKU”

KONFERENCJA ZOSTAŁA ZORGANIZOWANA PRZEZ:

ŚWIATOWĄ RADĘ BADAŃ NAD POLONIĄ

INSTYTUT NAUK HISTORYCZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

POLSKĄ MISJĘ W ORCHARD LAKE, MI

KOALICJĘ POLONII AMERYKAŃSKIEJ

KONGRES POLONII AMERYKAŃSKIEJ – ODDZIAŁ ZACHODNIEJ FLORYDY

Konferencja odbyła się w dniach 9-10 października 2020 roku na terenie kampusu Centrum Polonijnego w Orchard Lake, MI

Na poniższym zdjęciu prezentujemy moderatorów konferencji w Orchard Lake (od lewej):

  • mgr Elżbieta Gołębiewska – członek Światowej Rady Badań nad Polonią
  • mgr Walter Wiesław Gołębiewski – prezes Światowej Rady Badań nad Polonią
  • ks. dr Damian Chrzanowski – seminarium duchowne św. Cyryla i Metodego w Orchard Lake, MI
  • mec. dr Maria Szonert Binienda – prezes Libra Institute

Program Konferencji

Więcej informacji wraz z udostępnionymi nagraniami wystąpień prelegentów można uzyskać na poniższej stronie internetowej

Światowa Rada Badań nad Polonią

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA (ONLINE)

World Research Council Poles Abroad

________________________________________________________________________________

We kindly inform you that the Polish Mission was a co-organizer of the

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE (ONLINE):

“SHARE AND ROLE OF THE AMERICAN POLONIA

IN SHAPING POLITICAL AND SOCIAL RELATIONS BETWEEN THE USA AND POLAND

IN THE XX AND XXI CENTURY”

THE CONFERENCE WAS ORGANIZED BY:

THE WORLD RESEARCH COUNCIL ON POLES ABROAD

INSTITUTE OF HISTORICAL SCIENCES OF THE CARDINAL STEFAN WYSZYŃSKI UNIVERSITY

POLISH MISSION AT ORCHARD LAKE, MI

COALITION OF POLISH AMERICANS

POLISH AMERICAN CONGRESS FLORIDA WESTERN DIVISION

The conference was held on October 9-10, 2020 at the campus of the Orchard Lake Schools in Orchard Lake, MI

Pictured above are the conference moderators (from left):

  • Elżbieta Gołębiewska, MA – member of the World Research Council on Poles Abroad
  • Walter Wiesław Gołębiewski, MA – president of the World Research Council on Poles Abroad
  • Fr. dr Damian Chrzanowski – St. Cyril and Methodius Seminary in Orchard Lake, MI
  • Maria Szonert Binienda, attorney at law – president of the Libra Institute